FAQ

ZASADY

REGULAMIN IMPREZY

I. Informacja ogólna
 1. Organizator odpowiada za prawidłowy przebieg imprezy, zgodny z wymogami Ustawy z dn. 22.08.1997r. ?O bezpieczeństwie imprez masowych" /Dz. U. 106/97 poz. 680/ oraz Ustawy z dn. 09.05.2007 r. ? O zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych /Dz. U. 99/2007 poz. 663/.

 2. Sprzęt obsługujący imprezę, będący w gestii organizatora, jest wykonany i utrzymany w standardzie, który umożliwia wygodne, kulturalne i bezpieczne jego użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.

 3. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa uczestników oraz użytkowników sprzętu jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, przestrzegania przepisów prawa karnego i prawa ds. Wykroczeń.

 4. Wstęp na imprezę za okazaniem biletu lub karty wstępu.

II. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie imprezy  

 1. Sprzęt obsługujący imprezę, ulokowany na terenie imprezy:

  • Scena
  • Sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy
  • Rusztowanie reklamowe
 2. Strefy podziału imprezy:

  • Scena

  • Zaplecze techniczno-socjalne

  • Miejsca dla publiczności

  • Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne
 3. Wstęp na teren imprezy za okazaniem biletu lub karty wstępu z wyjątkiem osób, o których mowa w art. 17 ustawy ?O bezpieczeństwie imprez masowych".

 4. Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa miejsca imprezy zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997r. ?O bezpieczeństwie imprez masowych", a w szczególności poprzez przestrzeganie zakazu wnoszenia na teren imprezy i przynoszenia na tereny przyległe:

  • broni

  • alkoholu

  • niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi

  • materiałów wybuchowych i pirotechnicznych

  • środków odurzających i substancji psychotropowych

  • środków trujących i promieniotwórczych

  • płynów łatwopalnych. Dodatkowo wprowadza się zakaz:

  • wprowadzania psów na teren imprezy

  • niszczenia tablic informacyjnych, ławek i wszelkich obiektów małej architektury.
 5. Organizator zastrzega sobie również prawo do odmowy wniesienia na teren imprezy oraz użycia w trakcie imprezy aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video.

 6. Organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 7. Organizator zobowiązuje się przestrzegać postanowień z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 8. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora, a w trakcie trwania imprezy również w punkcie informacyjnym.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego, mają zastosowanie przepisy wynikające z Ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej oraz Rozp. MSW i A z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, zamieszczone odpowiednio w Dz. U. nr 80 poz.. 536.

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW

 1. Poprzez zakup biletu uczestnik akceptuje regulamin imprezy, na którą został wydany niniejszy bilet.
 2. Bilet jest ważny tylko z kuponem kontrolnym. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren koncertu.
 3. Zwroty biletów przyjmowane są w wypadku odwołania imprezy oraz w wypadku zmiany programu imprezy, zmiany miejsca lub terminu odbycia się imprezy, a także w wypadku niemożności uczesnictwa w imprezie z przyczyn niezależnych od Konsumenta. Organizator każdorazowo ogłasza informację o możliwości i terminach zwrotu bletów.
 4. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem imprezy w okolicznościach, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności w tym do ewentualnego odwołania imprezy, a także do usunięcia z terenu imprezy uczestników zachowujących się w sposób agresywny, zakłócających przebieg imprezy, znajdujących się w posiadaniu przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników koncertu, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Organizator może również odmówić wymienionym osobom wstępu na teren imprezy.
 5. W przypadkach wymienionych w punkcie 4 regulaminu Organizator zobowiązany jest do zwrotu Konsumentowi pełnej ceny niewykorzystanego przez niego biletu, o ile niewykorzystanie biletu nie jest zawinione przez Konsumenta w szczególności poprzez niezastosowanie się przez Konsumenta do regulaminu imprezy.
 6. Organizator zastrzega sobie również prawo do odmowy wniesienia na teren imprezy oraz użycia w trakcie imprezy aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video.
 7. Zwroty biletów przyjmowane są jedynie w miejscu dokonaniu zakupu.
 8. Odpowiedzialność za treść opublikowaną na bilecie oraz warunki podczas imprezy ponosi Organizator.
 9. W przypadku dokonywania zapisu imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz oraz dźwięk, posiadacz niniejszego biletu godzi się na taką rejestrację bez jakichkolwiek roszczeń.

UWAGA: BILETY NALEŻY KUPOWAĆ TYLKO W AUTORYZOWANYCH PUNKTACH SPRZEDAŻY. KUPNO BILETU U OSÓB POSTRONNYCH NIESIE ZE SOBĄ RYZYKO NABYCIA BILETU FAŁSZYWEGO, ZA KTÓRY ORGANIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI. POSIADACZ PODROBIONEGO BILETU NIE ZOSTANIE WPUSZCZONY NA IMPREZĘ.  

POSTER


 

Znajdź nas na:


REFERENCJE