image image image
EUROSONIC 11-14.01 GRONINGEN
BONUSZ-BUDAPEST-11.11.2017
Imagination Festival 25.11 PRAHA
1 2 3

FAQ

ZASADY

REGULAMIN IMPREZY

I. Informacja ogólna
 1. Organizator odpowiada za prawidłowy przebieg imprezy, zgodny z wymogami Ustawy z dn. 22.08.1997r. ?O bezpieczeństwie imprez masowych" /Dz. U. 106/97 poz. 680/ oraz Ustawy z dn. 09.05.2007 r. ? O zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych /Dz. U. 99/2007 poz. 663/.

 2. Sprzęt obsługujący imprezę, będący w gestii organizatora, jest wykonany i utrzymany w standardzie, który umożliwia wygodne, kulturalne i bezpieczne jego użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.

 3. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa uczestników oraz użytkowników sprzętu jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, przestrzegania przepisów prawa karnego i prawa ds. Wykroczeń.

 4. Wstęp na imprezę za okazaniem biletu lub karty wstępu.

II. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie imprezy  

 1. Sprzęt obsługujący imprezę, ulokowany na terenie imprezy:

  • Scena
  • Sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy
  • Rusztowanie reklamowe
 2. Strefy podziału imprezy:

  • Scena

  • Zaplecze techniczno-socjalne

  • Miejsca dla publiczności

  • Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne
 3. Wstęp na teren imprezy za okazaniem biletu lub karty wstępu z wyjątkiem osób, o których mowa w art. 17 ustawy ?O bezpieczeństwie imprez masowych".

 4. Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa miejsca imprezy zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997r. ?O bezpieczeństwie imprez masowych", a w szczególności poprzez przestrzeganie zakazu wnoszenia na teren imprezy i przynoszenia na tereny przyległe:

  • broni

  • alkoholu

  • niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi

  • materiałów wybuchowych i pirotechnicznych

  • środków odurzających i substancji psychotropowych

  • środków trujących i promieniotwórczych

  • płynów łatwopalnych. Dodatkowo wprowadza się zakaz:

  • wprowadzania psów na teren imprezy

  • niszczenia tablic informacyjnych, ławek i wszelkich obiektów małej architektury.
 5. Organizator zastrzega sobie również prawo do odmowy wniesienia na teren imprezy oraz użycia w trakcie imprezy aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video.

 6. Organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 7. Organizator zobowiązuje się przestrzegać postanowień z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 8. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora, a w trakcie trwania imprezy również w punkcie informacyjnym.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego, mają zastosowanie przepisy wynikające z Ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej oraz Rozp. MSW i A z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, zamieszczone odpowiednio w Dz. U. nr 80 poz.. 536.

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW

 1. Poprzez zakup biletu uczestnik akceptuje regulamin imprezy, na którą został wydany niniejszy bilet.
 2. Bilet jest ważny tylko z kuponem kontrolnym. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren koncertu.
 3. Zwroty biletów przyjmowane są w wypadku odwołania imprezy oraz w wypadku zmiany programu imprezy, zmiany miejsca lub terminu odbycia się imprezy, a także w wypadku niemożności uczesnictwa w imprezie z przyczyn niezależnych od Konsumenta. Organizator każdorazowo ogłasza informację o możliwości i terminach zwrotu bletów.
 4. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem imprezy w okolicznościach, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności w tym do ewentualnego odwołania imprezy, a także do usunięcia z terenu imprezy uczestników zachowujących się w sposób agresywny, zakłócających przebieg imprezy, znajdujących się w posiadaniu przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników koncertu, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Organizator może również odmówić wymienionym osobom wstępu na teren imprezy.
 5. W przypadkach wymienionych w punkcie 4 regulaminu Organizator zobowiązany jest do zwrotu Konsumentowi pełnej ceny niewykorzystanego przez niego biletu, o ile niewykorzystanie biletu nie jest zawinione przez Konsumenta w szczególności poprzez niezastosowanie się przez Konsumenta do regulaminu imprezy.
 6. Organizator zastrzega sobie również prawo do odmowy wniesienia na teren imprezy oraz użycia w trakcie imprezy aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video.
 7. Zwroty biletów przyjmowane są jedynie w miejscu dokonaniu zakupu.
 8. Odpowiedzialność za treść opublikowaną na bilecie oraz warunki podczas imprezy ponosi Organizator.
 9. W przypadku dokonywania zapisu imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz oraz dźwięk, posiadacz niniejszego biletu godzi się na taką rejestrację bez jakichkolwiek roszczeń.

UWAGA: BILETY NALEŻY KUPOWAĆ TYLKO W AUTORYZOWANYCH PUNKTACH SPRZEDAŻY. KUPNO BILETU U OSÓB POSTRONNYCH NIESIE ZE SOBĄ RYZYKO NABYCIA BILETU FAŁSZYWEGO, ZA KTÓRY ORGANIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI. POSIADACZ PODROBIONEGO BILETU NIE ZOSTANIE WPUSZCZONY NA IMPREZĘ.  

PARTNERZY

 

HARDFEST 20131210

HARDBOWL 20131210

 

OCTOBERFEST 20131210

 

POSTER


 

Znajdź nas na:


REFERENCJE

 

POSTER